دوبیتی
21 آبان 1399
X

زمــانی بـا تمـام ِ تـار و پــودم

به عشق روی دلبر می سرودم

ولی روزی که ازشعرم جداشد

غزل شد منشاءغم در وجودم

14 آبان 1399
X

نگاهت آیه های مهربانی ست

لبت اکسیر ناب زندگانی ست

شراب ِ نـم نـم گلخـنده هایت

نشانی از غرور نوجوانی ست

10 آبان 1399
X

پیچیده صبا زلف طلا ریزت را

تا سکته دهد عاشق ناچیزت را

در موسم‌ گل نم‌ نم شیراز تنت

ریـزد بـه اِرم بـوی دلاویـزت را

10 آبان 1399
X

به فرمان خدایِ ماه و خورشید

نگهــبان ِ سپـاه ِ سبــز ِ جــاویـد

شکوفـاتر بگــردد روز کــوروش

شکـوه ِ کاخ هـای تخت جمشید

10 آبان 1399
X

از ابرِ پُر از غصه که‌ غم می ریزد

بـاران بــه تـن‌ ِ بـاغ ِ اِرم می ریزد

بُگشا نفس پنجـره ها را که نسیم

از اشک تــر ِ سپیـده دم می ریزد

30 مهر 1399
X

با تاج ِ زر از تاج محل آمده ای

تا مرکز ‌ ِ تـاریــخ ملـل آمـده ای

باهیمنه و کبکبه ازجاده ی هند

تا پای ِ در ِ شیخ ِ اجل آمده ای

21 مهر 1399
X

کجایی نغمه‌ خوانِ شعر ِموزون

دلی پُـر سـوز دارد سـازِ محزون

چــو باران از نبـودت می تـراود

غم از چشمانِ مـژگان و همایون

18 مهر 1399
X

گـره از سیم ناکوکت بکن باز

به یادِ صوت داودی بزن ساز

بزن از بیدلی در مایه ی شور

که رفت از بین ما استاد آواز

15 مهر 1399
X

سه تار ِ نغمه پردازم نخوانَد

نکیسا بـا نت سـازم نخـوانَد

چکاوکـها بپرسید از همایون

چـرا خسروی ِ آوازم نخوانَد