دوبیتی
20 خرداد 1399
X

ذهن مـرا ساده بـه‌ هـم ریخته

آن که چراغی به شب آویخته

جلـوه کنان مشعل احساس را

در دل هــر واژه بــر انگیـخته

20 خرداد 1399
X

فـــــرآیـند ِ کلامــت عشق بـاشد

یقین دارم کـه نامت عشق باشد

بکن لبــریــزم از گلخنـــده هایت

شعار صبح و شامت عشق باشد

16 خرداد 1399
X

تبانی با خـــزان ِ زرد کردند

تمام ِ سبـزها را طـرد کردند

چـه بیـرحمانه با رگبار آتش

تن ِ آلالـــه ها را سرد کردند

10 خرداد 1399
X

تبـــاهی را پیــاپی پـاس دادیـم

بــه هــر نا آشنـایی یاس دادیم

حفاظـت از قشنگی هـا نکردیم

شقایق را به دست داس دادیم

9 خرداد 1399
X

جهـالـت با تعصـب در تمـاس است

که آبادی پر از هول و هراس است

دراین ظلمت سرا در طــول تاریخ

شقایق سرنگون از تیغ داس است

8 خرداد 1399
X

نـزن بـا نـای نی آتش بـه جانم

که سوزد بنـد بنـد ِ استخـوانم

بزن در مایه ی شور و همایون

که باهرنغمه ای دشتی بخوانم

29 اردیبهشت 1399
X

ندارم ره‌ به جایی ای گلِ ناز

به رویم یک نفس در را بکن‌ باز

گل ِ زیباتر از باغ ِ شقایق

تویی‌ اردیبهشت ِ شهر ِ شیراز

6 فروردین 1399
X

به هرجایی که دنبالش دویدم

نشان از روی زیـبـایش ندیدم

من از بخت بدم در بـاغ اقبال

بجز گلبوته ی حسرت نچیدم

4 فروردین 1399
X

نه موسایی که از نیلت بگیرم

نه‌ عیسایی از انجیـلت بگیرم

دم ِ عید از هوای جشن نوروز

مگـر هـر ساله تحویلت بگیرم