دوبیتی
12 مرداد 1399
X

مــرا بـا فعــل رفتـن مست مگذار

رهـا در کــوچه ی بن بست مگذار

وداعــت را نـدارم صبــر و طاقت

به روی نقطه ضعفم دست مگذار

8 مرداد 1399
X

گل سرخی که روی دامن توست

نشان نـابی از بــاغ ِ تــن تـوست

بهشتی را کـه قـرآن وعــده داده

یقین دارم کـه در پیراهن توست

5 مرداد 1399
X

چراغ ازرفتنت پیوسته‌ خاموش

نشد یک ثانیـه یادت فـــراموش

ببنـــدم پلـک چشمـم را که بینم

مگر حجـم خیـالت را در آغوش

2 مرداد 1399
X

گل ِ سـرخی میـان ِ پیــرهـن باش

ولی در کوچه ها سنت شکن باش

شبی در کنـج دنـــج قهـوه خــانه

دو فنجان همدلی مهمان من باش

29 تیر 1399
X

زدم زل بـر لـب و چشم زلالت

کشیدم قاصدک را روی شالت

شب از ناز تو در رویا خزیدم

بـه آرامی در آغـوش ِ خیـالت

18 تیر 1399
X

گلی در بـاغ ِ شادی یارمان شد

وجودش نغمه ی گیتارمان شد

ولی دیشب پیـامم داد و گـفـتا

قیامت وعـده ی دیـدارمان شد

8 تیر 1399
X

عــروس نـاز رعنــا قـــد قشنگی

طلای ناب صـد در صـد قشنگی

خـدایِ اوج زیبـایی خـودت هم

نمیدانی که بیش ازحد قشنگی

23 خرداد 1399
X

سحـر ساقی بگفتـا با پیـاله

چرا نی هر نفس آید به ناله

بگفتا در خزانِ شور ِ دشتی

دل ایدل میکند از داغ لالـه

22 خرداد 1399
X

صفـا داده پگـاهـم را گل سرخ

چه می دزدد نگاهم راگل سرخ

معطـر کـــرده از بــوی مــلایم

هـــوای ِ زادگاهــم را گل سرخ