دوبیتی
21 اسفند 1399
X

هنوز از دیدن ِ تصویر چشمت

قلم ها عاجز از تفسیر چشمت

شکوهِ رنگِ رویایی که عمری

جهانی مانده در تعبیر چشمت

17 اسفند 1399
X

سپید انـدام‌ دشت لاله هایی

گـل ِ یاسم بهـار آمـد کجایی

نسیم آورده عطر پونه ها را

نوید ِ روز ِ عیـدم کی میایی

30 بهمن 1399
X

صدای پای آب و رقص بید است

طراوت از تـن ِ یـاس سفید است

شقایق زل زند بر چشم خورشید

نگاه ِ پنجـــره غــرق ِ نـوید است

27 بهمن 1399
X

نـزن در شهــر ِ مـا لاف انالحـق

خـردمندی نگـردد بـا تـو ملحق

گذشت‌ آن روزگارانی که‌ بردند

فـرامین تـو را یک عــده احمق

14 بهمن 1399
X

غــزالِ هـر غــزل، روزت مبارک

لبـت شهـد ِ عسل، روزت مبارک

درون کــوچه هـای شهـرِ شعرم

توئی ضرب المثل،روزت مبارک

10 بهمن 1399
X

آب خنک ِ نـــم نـــم ِ پــردیس تویی

پاکیـزه تـر از شبنم دل خیس تویی

چوپان ِ در و دشت ِ پر از لالــه منم

در نغمه‌ی نی دختر ِگل گیس تویی

25 دی 1399
X

همان روزی تپش در قلب کردی

دلــــم را بـا نگاهی جلـب کردی

کبوتـر گونه پـر دادم بـه پـرواز

ولـی آزادی ام را سلــب کــردی

24 دی 1399
X

نــدادی وعـــده ای در بــاغ زیتـون

که سرشارم کنی با سِحر و افسون

سحر آهنگ ِ صحـرا کن که این بار

تو لیلی باشی و من لول ومجنون

23 دی 1399
X

هنـوز از عطـر ِ نـاب ِ دلنشینت

شود هر دلربایی خوشه چینت

درون کــوچه هـا نـم نـم بریزد

نسیـم از دامـــن ِ ابـریشـمینت