دوبیتی
20 دی 1400
X

سرانجامم گره خورده به برجام

نمیدانم چه پیش آید سرانجام

سپردم سرنوشتم را به "پوتین"

زند تیپابه بختم شیخ و خاخام

15 دی 1400
X

قناری در‌ هوایِ باز میخواند

چکاوک از تب ِ پرواز میخواند

"الاهه"پشت‌پرچین"ناز"میکرد

"بنان " از بیدلی آواز میخواند

3 دی 1400
X

نیاید مُلک جم را کس به فریاد

نماند از قهر اهریمن دلی شاد

اگر با هم بکوبیم فرق شب را

گریزد از وطن یلدایِ بیداد

24 آذر 1400
X

بساز از ‌ نغمه یِ ساز شبانه

غزل‌های پر از شعر و ترانه

بزن آهنگ‌ِ بشکن را که یلدا

برقصد ‌ با‌ انار ِ دانه دانه

26 آبان 1400
X

نه‌ اشکی یخ زند از آه ِ سردم

نه‌ بغضی بشکند از تاب دردم

گـزیـدم روز اول خـانه در باد

که ریزدحسرت از پاییز ِزردم

25 آبان 1400
X

بیفزایم به احساسم جنون را

بهم ریــــزم بنای بیستــون را

سپارم فرق سر رادست تیشه

که شیرینم ببیندجوی خون را

30 مهر 1400
X

در این وادی ریاکار ِ زمانه

نشسته جای ِ معبود یگانه

و باشلاقی از جنس جهالت

زند پشت‌ ِ خِرَد را تازیانه

14 مهر 1400
X

به قدر ِ یک جهان آوازه داری

چرا انگیزه های تازه داری

تو از ‌ نسل ِ کدامین پادشاهی

که تاجی بر سر از فیروزه داری

8 مهر 1400
X

من آن افتاده بــرگ ِ تـن کبودم

که آتش زد خزان در تار و پودم

چنان زردم کــه آیــد در بهــاران

صــدای ِ پای ِ پاییــز از وجـودم