دوبیتی
4 شهریور 1402
X

دلی نازک تر از پروانه‌ داری

هزاران شاعر دیوانه داری

نمی دانم که ای عطرِ شبانه

کجایِ شهر شعرم خانه داری

31 مرداد 1402
X

شرابِ کهنه را کم‌ کم بنوشم

پیاپی نه‌ ولی نم نم‌ بنوشم

پس از پیروزیِ شادی نباید

که از جام هلالی غم بنوشم

30 مرداد 1402
X

به عشق پیچش رگبارِزلفت

ببافم شعرِ خیس از تارِ زلفت

بریزد رویِ جنگل هایِ گیلان

نسیم از بویِ شالیزارِ زلفت

30 مرداد 1402
X

ظهورِ پهلوی تاریخِ گُل ‌ بود

سرود و نغمه یِ ساز و دهل بود

ولی در دوره یِ تیمورِ خونریز

وطن در قبضه ی نسل مغول بود

28 مرداد 1402
X

با نغمه یِ ساز و‌‌ غوغایِ سرود

دور از نفسِ‌‌‌ تندِ تبآلوده‌ی دود

در عطرِ هوای دم کرده هنوز

با ‌ نازِ خیالت بنشینم لب رود

28 مرداد 1402
X

در هفته یِ آغازِ گلِ لبخندت

دل می بری از نازِ گلِ لبخندت

رخ را بگشا‌ دخترِ ایلم که‌ کم است

آگاهی ام از راز گل لبخندت

12 مرداد 1402
X

جهان را پادشاهی خوش قدم بود

علیهِ زور و‌ زنجیرِ ستم بود

منم ‌ سربازی‌ از دورانِ کوروش

که روزی جایگاهم ارگِ‌ بم بود

9 مرداد 1402
X

هنوز‌ ای ‌ سوگلِ مشهورِ شیراز

تو‌‌یی در شعر حافظ حورِ شیراز

لبت را دیدم و آمد به یادم

شرابِ کهنه‌ یِ انگورِ شیراز

9 مرداد 1402
X

تنِ باغِ اِرم را‌‌ باز دیدم

رخِ آلاله ها‌ را ‌‌‌‌ ناز ‌‌ دیدم

ندیدم‌‌ در مریوان و سنندج

غزالی را که‌‌‌‌‌‌ در شیراز ‌دیدم