دوبیتی
22 فروردین 1397
X

گل سرخ وسفیــدم ناز شستت

شـــراب کـــهنه در جــام الســتت

چنـان ناز و فــریبـائی کـــه گاهی

خدا زُل می زند در چشم مستت

16 فروردین 1397
X

بـهشـتـت را بـــــرایم دام کـــردی

مــــرا با دانــه سیبی خـــام کردی

نچـیـــدم سیبی از باغـــت ولیکن

مـــــنِ آواره را بـــــدنـام کــــردی

کمین کــــردی کماکان بیـــن راهم

نگاهــت را فشــــردی در نگاهــــم

حــــواســم را از اول پـــرت کردی

کــه در آخـــر بیندازی بـــه چـاهم

زمستـان نالــــه هایــــم را شنفتی

وزیــدی بــر مـن و یک دم نخـفتی

تو طــوفان بودی و من تکدرختی

تبـــر بــــودی ولی هـــرگز نگـفتی

به هـر سوئی بـه هـر جائی دویدم

ازاین شاخه بـه آن شاخــه پریدم

رهــــــا بـودن اگــــرچــه آرزو بود

نشانی جــز غـم و محنت نـدیـدم

نشستی روبـــرویم فتنه کـــــردی

به ناحـــق در درونم رخـنه کـردی

وجـودم را کـــه در دستت گرفتی

هــوسران و خـراب و تشنه کردی

نهــادم سـر بــــه روی مُهــرِ ایمـان

شـــدم فـــارغ از احــوال پریشان

از اینکه دل به آن ممنوعـــه دادم

پـشیمــانـم پـشیمــانـم پـشیـمــان

6 فروردین 1397
X

لبت کندویی از شهد ِ عسل ریز

بیاور چایی و صبحانه بر میز

بکن ‌ با عطر ِ ناب ِ مهربانی

هوای ِ صبح شهرم را دل انگیز

25 اسفند 1396
X

هــوای دهلــــران تـا آسمـاری

شده از بوی فــروردین بهاری

بیا در دشــتِ گل ها تـا ببینی

هزاران گـونه ی سرخ و اناری

24 اسفند 1396
X

بــه سمـت آسمـــاری رو بیـاور

بهـــار از کـــوه دالاهــــو بیاور

بگیر از دست شبنم پونه ها را

هزاران غنچه ی خوشبو بیاور

23 اسفند 1396
X

دوباره میـخک و نســرین بیاید

بهـاری سبـز و عطــرآگین بیـاید

همین امروز و فردا منتظر باش

که عیــد از راه فـروردین بیاید

21 اسفند 1396
X

شقــایـق راضی و خرسند آید

بـه روی هـــر لبی لبخــند آیـد

تحمل کن همین امروز و فردا

کــه شـادی آخــرِ اسفنــد آیـد

18 اسفند 1396
X

فانــوس و بلـــورِ قصـرِ آئینـه تـوئی

مسرورم از اینکه یـار دیــرینه تـوئی

دلگیــر و دل افسرده و دلتنگ تـوام

بازآ کــه رفیـق عصــــرِ آدینـه توئی

15 اسفند 1396
X

چرا پنهان میان سبزه هائی

گل نازم بهـــار آمــد کجائی

کنار پونه ها تا عیـد نوروز

بمانــم زیــر باران تـا بیائی