دوبیتی
9 مهر 1396
X

به غیر از درد بی درمان نبودی

بـه جز اندوه ِ بی پایان نبـودی

دراین دنیای فانی هرچه بودی!

رفیق ِ یکدل و یک جان نبودی

8 مهر 1396
X

نشد راضی بـه دیدارم دوباره

کـــه ریزد بر شب تارم ستاره

مگـر یابـم شب قدر و تـوسل

وصالش را به ورد و استخاره

3 مهر 1396
X

دوبـاره بـــرگ هـــا در راه پائیـــز

به خــــود پیچیده اند از آه پائیز

درون کلبـــه می آیـد بـــه گـوشم

صدای خش خش از درگاه پائیـز

31 شهریور 1396
X

از جنگل ِ مهر ِ عاشق انگیز

ریزد به نگاه ِ دشت ِ زرخیز

هنگـام ادای خطـبه ی عقــد

صـد برگ ِ طلا بـه نام پاییز

28 شهریور 1396
X

چو آید از سفر زرد ِ دل انگیز

خیابان ها شود از بـرگ لبریز

هنوز از بی قـراری باز مـانده

نگـاه پنجـــــره در راه پائیــز

25 شهریور 1396
X

کجـائی ای گُـــلِ سیب ِ حیاطــم

تو هستی باعث شور و نشاطــم

چنان لبریزم از یادت که هــــرگز

نرفتی لحظــه ای از خـاطــراتم

17 شهریور 1396
X

بیـاد آور غـــــم تلـــخ بنـــــان را

که دائم بــر کشید از دل فغان را

به گوش ِ جان پیاپی می رسانـد

گــــرامافون صدای شد خزان را

15 شهریور 1396
X

چشمک زدن و دلبری ات ما را کشت

شال و گـره روسـری ات مـا را کشت

شال و گـــره روسری ات اصلاً هیچ

بانـــو بدنِ مــرمـری ات مـا را کشت

10 شهریور 1396
X

سرودِ بـرتر از شعــر و غـزل باش

برای مرد و زن ضرب المثل باش

جهـان را پــر بکـن از روشنـــائی

چـــراغِ سر درِ بیــن المـــلل باش