دوبیتی
9 آبان 1396
X

گـلِ ســرخ و سفیــدم دل ندارد

درون کـــــوچه ای منــزل ندارد

خیـالش دائـم از مـن می گـریزد

دویدن در پی اش حاصل ندارد

2 آبان 1396
X

زبون دیدی نگاه سنگی ام را

نپـرسیدی دلیـل منـگی ام را

غــــروب ممتــد آدینـــه داند

جـواب اینهمـه دلتنگی ام را

16 مهر 1396
X

شکوه ِ نم نم‌ ِ گیلاس و شاتوت

بـریــزد از لبــت بـاران ِ یـاقـوت

ولی ترسم کـه اسرائیلِ چشمت

زند آتش به جولان تا به بیروت

12 مهر 1396
X

جوانی رنگ ِ شاد ِ خاطـرات است

که در دنیائی از رؤیا محاط است

فــــــرآینــــد ِخیــالات ِ طــــلائی

فـــراتر از حــــدود ِ کائنات است

9 مهر 1396
X

به غیر از درد بی درمان نبودی

بـه جز اندوه ِ بی پایان نبـودی

دراین دنیای فانی هرچه بودی!

رفیق ِ یکدل و یک جان نبودی

8 مهر 1396
X

نشد راضی بـه دیدارم دوباره

کـــه ریزد بر شب تارم ستاره

مگـر یابـم شب قدر و تـوسل

وصالش را به ورد و استخاره

3 مهر 1396
X

دوبـاره بـــرگ هـــا در راه پائیـــز

به خــــود پیچیده اند از آه پائیز

درون کلبـــه می آیـد بـــه گـوشم

صدای خش خش از درگاه پائیـز

31 شهریور 1396
X

از جنگل ِ مهر ِ عاشق انگیز

ریزد به نگاه ِ دشت ِ زرخیز

هنگـام ادای خطـبه ی عقــد

صـد برگ ِ طلا بـه نام پاییز

28 شهریور 1396
X

چو آید از سفر زرد ِ دل انگیز

خیابان ها شود از بـرگ لبریز

هنوز از بی قـراری باز مـانده

نگـاه پنجـــــره در راه پائیــز