دوبیتی
25 شهریور 1396
X

کجـائی ای گُـــلِ سیب ِ حیاطــم

تو هستی باعث شور و نشاطــم

چنان لبریزم از یادت که هــــرگز

نرفتی لحظــه ای از خـاطــراتم

17 شهریور 1396
X

بیـاد آور غـــــم تلـــخ بنـــــان را

که دائم بــر کشید از دل فغان را

به گوش ِ جان پیاپی می رسانـد

گــــرامافون صدای شد خزان را

15 شهریور 1396
X

چشمک زدن و دلبری ات ما را کشت

شال و گـره روسـری ات مـا را کشت

شال و گـــره روسری ات اصلاً هیچ

بانـــو بدنِ مــرمـری ات مـا را کشت

10 شهریور 1396
X

سرودِ بـرتر از شعــر و غـزل باش

برای مرد و زن ضرب المثل باش

جهـان را پــر بکـن از روشنـــائی

چـــراغِ سر درِ بیــن المـــلل باش

7 شهریور 1396
X

همین کـه موسـم گـــرما سرآمــد

دوباره سیب ســرخِ نوبـــــر آمـد

صدائی از فـــرارِ تیـــر و مــرداد

درون کــــوچه ی شهـــریور آمـد

27 مرداد 1396
X

خدایا جاے غـــم شادے بگیرد

خـــــــرابے رنگِ آبـادے بگیــرد

درِ زندانِ محڪـومان شود باز

کبـــــوتر بـــرگِ آزادے بگیــرد

26 مرداد 1396
X

به روی شانه هـا گیسویت آویخت

هزاران شاخه گل از دامنت ریخت

نگاهــم کــردی و لبـــــهای سرخت

دلـــــم را از هـوسناکی بـرانگیخت

26 مرداد 1396
X

رباعی جان سراپا شور و حالی

پُــر از گلـواژه هــای بی مثـالی

بکـن لبــریزم از طعــم دوبیتی

که تـو سرچشمه ی شعر زلالی

26 مرداد 1396
X

بغیر از خط و خــال و آب و رنگت

شدم شیدای چشم شوخ و شنگت

هـــزاران آرزو کــردم که ای کـاش

رسد دستم به مـوهــــای قشنگت