دوبیتی
14 فروردین 1400
X

امروز که با یاد تو سر میکردم

از دشت ِپُر از لاله گذر میکردم

ایکاش سری به نسترن هابزدی

تا سیـزده را با تو بـدر میکردم

6 فروردین 1400
X

تـلألــوی شکـوه ِ دیــن ِ زرتشت

پـدیـدار آمــد از آیـیـن ِ زرتشت

خِــرَد را نــم نـــم از بـاغ اوستا‌

بنوش از چشمه شیرین زرتشت

1 فروردین 1400
X

تــن ِ گلپونه ها‌ غــرق ِ بهار است

شقایق نوعـروس ِ لالـه زار است

وجـود ِ سبـزه هـا را پـاس دارید

که فروردین بهشت روزگار است

21 اسفند 1399
X

هنوز از دیدن ِ تصویر چشمت

قلم ها عاجز از تفسیر چشمت

شکوهِ رنگِ رویایی که عمری

جهانی مانده در تعبیر چشمت

17 اسفند 1399
X

سپید انـدام‌ دشت لاله هایی

گـل ِ یاسم بهـار آمـد کجایی

نسیم آورده عطر پونه ها را

نوید ِ روز ِ عیـدم کی میایی

30 بهمن 1399
X

صدای پای آب و رقص بید است

طراوت از تـن ِ یـاس سفید است

شقایق زل زند بر چشم خورشید

نگاه ِ پنجـــره غــرق ِ نـوید است

27 بهمن 1399
X

نـزن در شهــر ِ مـا لاف انالحـق

خـردمندی نگـردد بـا تـو ملحق

گذشت‌ آن روزگارانی که‌ بردند

فـرامین تـو را یک عــده احمق

14 بهمن 1399
X

غــزالِ هـر غــزل، روزت مبارک

لبـت شهـد ِ عسل، روزت مبارک

درون کــوچه هـای شهـرِ شعرم

توئی ضرب المثل،روزت مبارک

10 بهمن 1399
X

آب خنک ِ نـــم نـــم ِ پــردیس تویی

پاکیـزه تـر از شبنم دل خیس تویی

چوپان ِ در و دشت ِ پر از لالــه منم

در نغمه‌ی نی دختر ِگل گیس تویی