غزلیات
9 تیر 1394
X

ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﺍﯾﯽِ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ساغرم راپرکن ای ساقی ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺩﻫﻠﯿﺰ ﻗﻠﺒﻢ ﺟﺎﺭ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﭙﺎﺳﺖ

ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮﯼ ﺍین قَدﺭ ﺁﺷﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﻓــﺮﺵ ﺍﯾـﻮﺍﻥ ﺗـﻮ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺷﻌــﺮ ِ ﺧـﺎﻟﺺ ﺑﺎﻓﺘﻢ

ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﻧـﺎﺷﮑﯿﺒﺎﺗـﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻢ ﮐــﻪ ﻓﮑـﺮﺵ ﺭﺍ ﮐﻨﯽ

آخـــر ﺍﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺟـــﺎﻧﻢ ﻃـﺎﻗــﺖ ﺍﯾـﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻭﺻــﻞ ﺗــﻮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﮐــﺮﺩ ﺍﺯ ﺑـﻬﺸﺖ

ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺟــﺰ ﺧـﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺤﺒـﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﺭﺷﺘــﻪ ﯼ ﺍﻓﮑـﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗـﻮ ﻣﯽ ﺭﯾـﺰﺩ ﺑﻬﻢ

ﺗﺎﺯگی ها ﻭﺯﻥ ﺷﻌﺮﻡ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺍﺳﻠﻮﺏ

ﻧﯿﺴﺖ

رو براهم کـن عسل بانو کـه روز رفتن است

وقـتِ پیـری انتهـای ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ

9 تیر 1394
X

یک عمـر ﻣﯿﺎﻥِ مـن ﻭ ﺗـﻮ ﻓﺎﺻﻠـﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ

ﺑﯽ ﮐﻔﺸﻢ ﻭ ﭘﺎیی ﮐﻪ ﭘـﺮ ﺍﺯ ﺁﺑﻠـﻪ مـاﻧﺪﻩ

ازبخت بدم ﺷﮑﻮﻩ ندارم ﻭﻟﯽ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ

ﺩﺭ ﺑﻐﺾ ِﮔﻠﻮ ناله ی ِ بعـد از ﮔﻠﻪ ﻣـﺎﻧﺪﻩ

بــر ســر بـــزنم شعلــه ی آه ِ چکنــم را

وقتی کـه ندانی کـه دلـم یکـدله مانده

گفتم کــه نگاهی بکنی پشـت سـرت را

چشمی نگـران در عقــب قافلـــه مانده

خـالی شده ایوب ِ دل از صبـر و تحمل

آزرده ی کم حوصله بی حوصله مانده

تـن را دهـد از جنبش پیـوسته به لـرزه

کـوهی ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻥِ ﮔﺴﻞ ﻭ ﺯﻟـــﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ

بانو عسلم مشکل ما حل شدنی نیست

صدپیچ و گره در پس هر مسئله مانده

6 تیر 1394
X

بر لبت ای مونس جان طرحی از لبخند نیست

طـــرز برخــوردت شبیــهِ آدم خـــرسند نیست

گفته بودی همچنان دلگیری از حرف و حدیث

دشمنان درباره ی تـو آنـچه می گـویند نیست

شکـوه ها کـردی شبی از حاکـم مــردم فریب

در سیاست جـز دروغ و حیله و تـرفند نیست

هر کجا پا می گذاری توده ی یخ حاکم است

جــایِ گــرمی با وجـود بهـمن و اسفند نیست

دوره ی مهـــر و وفــاداری بــه آسانی گذشت

بین مـردم رگـه ای از الفـت و پیــوند نیست

از کنــار اهـــــــلِ دل بی اعتنــا رد می شــوی

اینکه می گویم نیاز ازخـوردنِ سوگند نیست

من به تو درفصل عشق و عاطفه دل بسته ام

در دل نا مهـــربانت جـــای مـن هرچند نیست

مشکلم بانو عسل از پیچ و تاب زلـف توست

چاره ای فرما ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ