آرشیو مهر 1399
30 مهر 1399
X

از راه ِ پُـر از پیـچ محل آمـده ای

یا از در ِ تـاریـــــخ ملـل آمـده ای

چادر زده ای پشت در ِشیخِ اجل

تا منــزل ِ استاد ِ غـزل آمـده ای

21 مهر 1399
X

کجایی نغمه‌ خوانِ شعر ِموزون

دلی پُـر سـوز دارد سـازِ محزون

چــو باران از نبـودت می تـراود

غم از چشمانِ مـژگان و همایون

18 مهر 1399
X

گـره از سیم ناکوکت بکن باز

به یادِ صوت داودی بزن ساز

بزن از بیدلی در مایه ی شور

که رفت از بین ما استاد آواز

15 مهر 1399
X

سه تار ِ نغمه پردازم نخوانَد

نکیسا بـا نت سـازم نخـوانَد

چکاوکـها بپرسید از همایون

چـرا خسروی ِ آوازم نخوانَد

12 مهر 1399
X

بـه عشـقِ دلبــر ِ صاحـب جمالی

زدم دوش از کتاب خواجه فالی

جواب آمد که ای خلـوت گُـزیده

نمی بینـم در اقبـــالــت وصـالی

10 مهر 1399
X

جهــانی آرزومنـــد ِ تـو باشد

اسیر چشم و لبخند تو باشد

بلورِقصرِمهتابی که‌خورشید

گمان دارد به مـانند تو باشد