آرشیو مهر 1391
13 مهر 1391
X

یا سری در سجـده داری یا بـه یـادِ ساغری

مسجدومیخانه را در هر دوحالت مصدری

رنگ ِ روی ِ باورت را بـارهـا کــردی عوض

لااقـل امــروز و فـــردا بــر کـدامین باوری

رومیِ رومی نبــودی یا کــه آن زنگیِ زنگ

رو نشــد دستت ببینم مـــؤمنی یــا کافری

میخوری نان را به نـرخ روز و بهرِ لقمه ای

هـر دری چرخـیده هر جا بی تأمل چـاکری

میفروشی ایده ات را مفت ومجانی هنوز

دشمـن اندیشـه می بـاشی و ظـالم پروری

تـک سـوارِ چــابـکی وقتی نبـاشد در میان

یکّـه تازی می کند هنگام جـولان هـر خری

ای عسل بانـو سیاست می دهد بـوی لجن

روسری وا کـن کــه آید بوی عطــر دیگری

6 مهر 1391
X

مانده ام تا مگـــر ﺍﻋﺠـــــﺎﺯ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﮔــــــﺮﻩ ﺑﻐــــﺾ ﻣــــﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﻤــﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧـﻪ؟

ﺑﻪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﺪﻭﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ

ﭼﻨﮓ ﺑﯽ ﺯﻣـــــﺰﻣــﻪ ﺭﺍ ﺳﺎﺯ ﻧﻤـﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

میکنی امشب و فردا سفری ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻭﺍﺭ؟

ﺑﯽ ﺷﮏ ﻭ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﭘــــﺮﻭﺍﺯ ﻧﻤـــﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﺟﺬﺑﻪ ﯼ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ

ﻫﻤـــــﺪﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣـــﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﺍﯼ ﮐـﻪ روشن شده دنیای من از چهره تو

ﻋــــﺎﻗﺒﺖ ﺁﮔﻬـــﻢ ﺍﺯ ﺭﺍﺯ ﻧﻤــــﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧـــﻪ؟

ﺩﯾﮕــــﺮ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺑﺪﺭﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻏـــﻢ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻡ

ﺳﻮﯼ ﻣﻨﺰﻝ ﺳﻔــــﺮ ﺁﻏــــــﺎﺯ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻐﻤﻪ هماﻭﺍ ﺑﺸﻮﯾﻢ

مِثل ﻣــــــﺮﻍ ﺳﺤــــﺮ ﺁﻭﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﭘﯿﭽﮏ ﺳﺒﺰﻡ ﻭ ﭘﯿﭽﻢ قــد ﻭ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﺍﯼ ﻋﺴﻞ ﺩﺭ ﺑﻐﻠـــــــﻢ ﻧﺎﺯ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧــﻪ؟