آرشیو مرداد 1394
24 مرداد 1394
X

ﺁﻭﺍﺭﻩ ﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ

ﺩﺭ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﯼ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ

با کی بکند شکوه بیچاره ی ﺗﺒﻌﯿﺪی

ﺻﺪ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺳﺘﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ

روزی که تو می رفتی با آینه می گفتم

ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ آن لحظه که برگشتی

ﻋﺎﺩﯼ ﻧﺸﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ

فردا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ

ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ بیماری تنها شد و ﺳﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ

ﺍﯼ ﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ

ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻋﺴﻞ ﻭﯾﺮﺍﻥ، ﺍﺭﮒ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺑﻨﯿﺎﻥ

ﺻﺪ ﻟﺮﺯﻩ ﻭ ﭘﺲ ﻟﺮﺯﻩ ﺑﺮ ﮔُﺮﺩﻩ ﯼ ﺑﻢ خورده

22 مرداد 1394
X

هر چند کــه اندیشه کنم ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

بختــم نگُـــــذارد نفسی ﭘﯿـﺶ ﺗــــﻮ ﺑﺎﺷﻢ

ﺩﺭ ﻣﮑﺘـﺐ و در محفــل ﻣﻌﺸﻮﻗـﻪ پرﺳﺘﯽ

ﺩﯾــﻮﺍﻧﻪ ﺗـﺮﯾﻦ ﻭﺍﻟــﻪ ﯼ ﺩﻝ ﺭﯾﺶ ﺗـﻮ ﺑﺎﺷﻢ

آئین مـن و مسلک مـن مذهب عشق است

گاهی نتـوانم بـــه در از کیـش تــو بـاشـم

کشکول پر از قصه ام ازحوصله خالیست

هو می کَشم از غصه که ﺩﺭﻭﯾﺶ تو باشم

ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺳﻪ ﺟﻬــﺖ ﺭﺍﻩ ﻣـــﺮﺍ بسته نگاهت

ﻫﻢ ﻣـﺎﺗﻢ ﻭ ﻫـﻢ ﭘﺎﺗﻢ ﻭ ﻫﻢ ﮐﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

ﺍﯼﺣﻀﺮﺕﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﻪﯾﮏﺭﻭﺯ ﻭﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ

ﻋﻤﺮیست ﮐﻪ پیوسته ﻫﻢ ﺍﻧﺪﯾﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

بانــو عسلـم دشت وجــــودم ﺷـﻮﺩ ﺁﺗــﺶ

یـک لحظه اگر ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺗــﻮ ﺑﺎﺷـﻢ

20 مرداد 1394
X

ای نگاهت منشأ شعـر و غـزل

ای لبت شیرین تر از قند و عسل

عاقبت در بین مردم می شود

خنده هایت موجـب ضرب المثل

بس که جذّابی خـدا زد بوسه ها

روی زیـبــای تــو را روز ازل

سالها در کـــوچه باغ دلــگشا

دلبری می کردی از شیخ اجـل

بـوی غـربت واقـعاً گیرد دلــم

هر زمانی می شوی دور از محل

آنقَـدر دور و بـرت پـر می زنم

تا وجــودت را بـگیـرم در بـغل

بین لبــهایِ مـن و لبــهای تـو

بوسه ها باید شود ردّ و بـدل

مشکل است اما بـرای دیدنت

ای عسل پـیـدا نمایـم راهِ حــل

10 مرداد 1394
X

ﻟﺤﻈـﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻏﻤﻢ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﮑـﺮﺩﯼ، ﮐـــﺮﺩﯼ؟

ﺩﻝ ناشاد ﻣـــــﺮﺍ ﺷﺎﺩ ﻧﮑــــﺮﺩﯼ، ﮐـﺮﺩﯼ؟

ﺭﻓﺘـــﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﻣﺘﺒﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪﻡ

اصلا ﺍﺯ ﺧﺎﻃـــﺮﻩ ﻫﺎ ﯾﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩﯼ، ﮐﺮﺩﯼ؟

ﮐﻤــــﺮﻡ ﺍﺯ ﺳﺘﻢ لشکر چنگیــز شکست

ﺷﮑﻮﻩ اﺯ اینهمه ﺑﯿــــﺪﺍﺩ ﻧﮑﺮﺩﯼ، ﮐﺮﺩﯼ؟

بید ِ ﻫﺮ ﺑﺎﺩ ﻭﺯﺍﻥ ﺑـﻮﺩﯼ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺮﮐﺖ

ﺑــــﺮ خلاف ٍ جهت ِ باد ﻧﮑــﺮﺩﯼ، ﮐﺮﺩﯼ؟

ﻻﻟﻪ ﺩﻟﺨﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺧﺰﺍﻥ

ﻓﺘﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯼ ﻭ ﻓــﺮﯾﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩﯼ، ﮐـﺮﺩﯼ؟

ﺑﺬﺭ ﺍﯾﮑﺎﺵ ﻧﺸﺎﻧﺪﯼ ﺑـﻪ گِلم ای گُلِ ناز

ﺳﺒﺰﻡ ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩﯼ، ﮐــﺮﺩﯼ؟

ای عسل سر نکشیدی ﺑﻪ ﺳﺮﺍﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ

ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻏـﻢ ﺁﺑﺎﺩ ﻧﮑﺮﺩﯼ، ﮐﺮﺩﯼ؟

3 مرداد 1394
X

ﺳﺎﺯﻡ ﺑﺸﮑﺴﺖ ﺁﺧـــــﺮ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮓ ﺻﺪﺍﯾﺖ

ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟــﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻫﻮﺍﯾﺖ

یک بار ﭼﺮﺍ ﻭﺍ ﻧﮑﻨﯽ ﭘﻨﺠــــــــــﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ

ﮐـــــــــــﺰ ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﺁﯾﺪ ﺯ ﺳﺮﺍﯾﺖ

ﺍﺯ ﮐــــﻮﭼﻪ ﯼ ﻣﺎ مثل نسیمی ﮔﺬﺭﯼ ﮐﻦ

ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ ﺍﮔــــــﺮ ﮐﻢ ﺑﺸﻮﺩ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻓﺎﯾﺖ

ﭼﻨﮕﻢ ﺷﻮﺩ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺭﻡ ﺑﻨــــــــﻮﺍﺯﺩ

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺴﺮﺍﯾﻢ ﻏــــــــــــﺰﻟﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﯾﺖ

ﺑﯽ ﺗﺎﺑــــــــــﻢ ﻭ ﯾﮏ ثانیه ﺁﺭﺍﻡ ﻧــــﺪﺍﺭﻡ

ﺑﺎﺯﺁ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻭﯾﺰﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻟﻒ ﺭﻫــــــــــﺎﯾﺖ

ﺣﯿﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ ﺍﯼ ﮔﻞ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻗــــﺪﺭ ﻧﺪﺍﻧﯽ

باﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﺪﺍﯾﺖ

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ

ﺑﺮﺧﯿﺰﻡ ﻭ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﻓـــﺪﺍﯾﺖ

1 مرداد 1394
X

بیچــــــاره منــم ای بـت بیــدادگـــــر من

همـواره بـرآنی کــــه بسـوزی جگــــر من

در کوچه و پس کوچه ی جانم گذری کن

تا بـوسه بــه پای تــــــو زنـد چشم تر من

افتاده ام از درد و بــه یک لحـــظه نیفتد

دیگـــر بــه سـر کــوی تـو گاهی گــذر من

چون موج خروشان به شبی دربدرم کرد

شوری که دراین عاشقی آمـــد به سر من

تـرسم کـــه بگیــرد سر شب دامــن دل را

خونی که چنین می چکد از بال و پر من

با ضربه ی جانانه بــــــزن ضربه ی کاری

وقتی کــــــه موافق شده ای با ضرر من

گـــر دیده ی من پرسه زند بر رخ مهتاب

آیــــد رخ بــانو عسلم در نظــــــــر مـــن