آرشیو شهریور 1395
26 شهریور 1395
X

عشق مـن ناز بکــن تــا بکشــم نازت را

دلبــری کــن کــه بنــازم قـــد طنازت را

بـه غــزل مثنـوی روی تنـت زُل زده ام

کـــه تمـاشا بکنــم بـاغ پـــر از رازت را

بِگشا دکـمه ای از منظـره ی پیــرهنت

بکشان تا به اِرم خواجه ی شیرازت را

می برد باد صبا روسری ات رابه عقب

که مگر شانـه زنــد زلـف غــزلسازت را

مِثل چشمان مسیحا بـه نمایش بگذار

لااقل پــرده ای از حکـمت اعجازت را

سرد گردیده تنم هُـرم تنت را بفرست

تا بگیــرم بـه بغــل گـرمی ِ اهوازت را

مهــــربانـو عسلــم از در رأفــت بنـواز

شاعـــر نــو قلــم ِ قافیــه پـــردازت را

16 شهریور 1395
X

گـرچـه با سنگ ِ جفا تُنگ ِ دلــم را شکنی

در پی وصل تـــوام ای گلِ دامـــن چمنی

بـه کناری بــزن آن زلف ِ پـریشان شده را

کـه به شب های سیه بر همه پـرتو فکنی

بایـد از عمـق وجـودم بـزنم بـر دف و تار

تا مگـــر ناز بخــندی کــه بخــوانم دهنی

نشود یک نفسی خیره به چشمان تو شد

ترسـم از نـاز نگاهـت بـه مـن آتش بــزنی

تا بـه کی در پس ِ پرچین بکشم ناز تو را

ای کــه زیبایی و در حـال شکـوفا شدنی

اگـر ای منجی من روزی از این جـا بروی

بی شک از دوریَت افسرده شود انجمنی

بی تـویی منجمدم می کند ای یار عـزیز

بغلم کن کـه عسل مونس شب های منی