آرشیو شهریور 1394
29 شهریور 1394
X

سال ها با ناز و خنـــده مهـــربانی کرده ای

مهـــربانی را غــــزل بانـو جهــانی کرده ای

کـرده ای کنـدوی لب ها را پر از شهد عسل

رفته ای درکوچه ها شیرین زبانی کرده ای

عــاشقـم لحـــن بیـانـت را ولی ای نازنیــن

تازگی ها لهجـــه ات را اصفهــانی کرده ای

در غـروب سایـه روشن چـون هلال ماه نو

امتـــداد خــط ِ ابـــــرو را کمــانی کرده ای

باغی از گلغنچه ها داری کــه در حین گذر

کوچه را با چین دامن گل فشانی کرده ای

برف پیری بـر سرم بنشست و دنبـال توام

گرچه ای گل عاشقم در نوجوانی کرده ای

از همـان روزی کـه پایت را نهـادی در غزل

شعــرهایــم را پـــر از بـار معــانی کرده ای

بهترینهایِ غزل بانوعسل در وصف توست

بی گمان با حافظ و سعدی تبانی کرده ای