آرشیو دی 1399
25 دی 1399
X

همان روزی تپش در قلب کردی

دلــــم را بـا نگاهی جلـب کردی

کبوتـر گونه پـر دادم بـه پـرواز

ولـی آزادی ام را سلــب کــردی

24 دی 1399
X

نــدادی وعـــده ای در بــاغ زیتـون

که سرشارم کنی با سِحر و افسون

سحر آهنگ ِ صحـرا کن که این بار

تو لیلی باشی و من لول ومجنون

23 دی 1399
X

هنـوز از عطـر ِ نـاب ِ دلنشینت

شود هر دلربایی خوشه چینت

درون کــوچه هـا نـم نـم بریزد

نسیـم از دامـــن ِ ابـریشـمینت

18 دی 1399
X

بـلا بـالا بلنـــد ِ مــو طلایی

سپید انـدام ِ نـاز ِ مـاورایی

از اقلیم بهشتی یاکه کُردی

شکوه ِ باغ گل اهلِ کجایی

14 دی 1399
X

نوشته با طـلا بـر لـوح سنگی

جهان معنی ندارد بی قشنگی

بخیز از جاکـه آرامشبگیری

سحر باشعـرِ بلبل های رنگی

13 دی 1399
X

وقتی کــه مترسک الکی حافظ باغ است

بی شک همه‌ی مزرعه‌ها سهم کلاغ است

در مجلس زاغو زغـن و کـرکس و کفتار

بحـث علنی بـودن ایـن واقعـه داغ است

10 دی 1399
X

دقیقـاً تابــــع ِ دستــــور هستیم

مطیع ِ حـاکــم ِ پُــر زور هستیم

نخیزد اعتراض از سنگ بی جان

مــن و تـو ساکنـانِ گـور هستیم

4 دی 1399
X

هنـــوز از نــــم نـــم‌ باغ کـلامت

شود پسکوچه های دل به نامت

نشانـت را گــرفـتـند از خیـابـان

نشد چیزی کـــم از اوج مقامت