آرشیو تیر 1395
13 تیر 1395
X

شهـزاده یِ شیـرین سخنِ لـب شکلاتی

بی شک تو شکر پاره تـر از شـاخ نباتی

آتش به دلم میزنی ازگوشه ی چشمت

ای شعله ی سرکش مگر از قوم هراتی

وقتی بزنم ثانیه ای زل بـه دوچشمت

آسان ببری هــوش مـــرا با تلـــه پاتی

دستان مــرا بیـن دوستت کــه بگیری

آهسته شود کـــــودک دل عاشق تاتی

روزی کـــــه تلنگر بزنم بر در و شیشه

یعنی که قـــرارِ من و تو جمعه ی آتی

بانـو عسلـم ثانیــــه ای شـک ننمـودم

در سادگی و خـــوبی زنهــای دهــاتی