آرشیو اسفند 1394
18 اسفند 1394
X

پّــر می کشد پــرستـو در آسمـان شهـــرم

وقتی نگــاهِ سبــــزت، کــوچِ بهــــاره دارد

پروانــه هـای رنگی دور و بــرت برقصنـد

وقتی کـــه پیـــرهن را بــاد از تنـت درآرد

چشمِ قلم چوچشمم پیوسته خون بگرید

وقتی نبــودنت را، بـــر صفـحه می نگارد

ای روشنای شبها شعـرم به وصفت عاجز

قَـدری مگــر ستـاره حُسـن تــو را شمـارد

عاشق به شوق وصلت، بی دل بمانده امّا

تنهــا رفیــق خــود را، تنهــــا نمی گــذارد

بانــو عسل کجـــایی کــز درد بی قـــراری

ماسیده در گلـویم، بغضی کـه می فشارد

2 اسفند 1394
X

غــــزل بانـــو دچــار درد هستیم

اسیــر ساحـــر و نامـــرد هستیم

خبــر از حــال و روز هـم نداریم

هنــوز از زنـدگی دلســرد هستیم

اگــرچه مــا رفیق و زوج بــودیـم

مثـــال واژه هــــای فـــرد هستیم

چنان افسرده مـــا را قــومِ پاییز

کــــه انگار از نــــژادِ زرد هستیم

غــزل بانو به جــــرم سبز بــودن

بــه فتوای خـدایان طرد هستیم

مـن و تـــو ای عسل باید بدانیم

که تحتِ هجمه و پیگرد هستیم