آرشیو اسفند 1393
27 اسفند 1393
X

ﻋﺎﻗــﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻬــــﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰِﺳﺒﺰ

ﺷﺪ ﭘــﺪﯾﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﺘــــﻈﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰِﺳﺒﺰ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻻﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﺯ

ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝِ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰِﺳﺒﺰ

ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻭﺍﯼ ﭘﺮﺳﺘﻮها رسد این جـا به گوش

ﻣﯿــﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻌـــﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰِﺳﺒﺰ

با سرود سبز باران عهـد و پیمان بسته ام

تا بگویــــم ﺭﺍﺯ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰِ ﺳﺒﺰ

گرچه می خوانم بسان مرغ دلگیر از قفس

منتظــر بــودم بیابم اعتبــاری سبـزِسبـز

ﺍﯼ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺳﺖ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ

ﺗﺎ ﺩﻫــــﻢ آرای ﺳﺒﺰﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﺳﺒﺰِﺳﺒﺰ

کوچه ها را ﺁﺏ ﻭ ﺟﺎﺭﻭﮐﻦ ﮐﻪ دارد ﻣﯽ ﺭﺳﺪ

ﺍﺯ دیار ﻣﻬــــــﺮﺑﺎﻧﺎﻥ تک سواری ﺳﺒﺰِﺳﺒﺰ

ﻣﯽ شتابم سوی ﺻﺤــــﺮﺍ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ

ﺭﻭﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻋﺴﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﯾـﺎﺭﯼ ﺳﺒـــﺰِﺳﺒﺰ