آرشیو اردیبهشت 1394
13 اردیبهشت 1394
X

هرگـــز ﻧﺸﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﺗﻮ ﮐــﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

عمریست که از غصه و ماتم بنویسم

ﺻﺤــﺮﺍﯼ ﺩﻝ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻟﺒﺖ ﺗﺸﻨـﻪ ﺑﮕﺮﺩﺩ

هر بار کـه از ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﺯﻣﺰﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

وقتیکه ﻗـﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﻬﺸﺘﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﮑﻞ

از دوزخ و از عمــق ﺟﻬﻨـﻢ ﺑﻨــﻮﯾﺴﻢ

از تیــره ی عشاقـــم و آشفتــه ﺗﺮﯾﻨﻢ

دیوانــه ام و ﺩﺭﻫــﻢ ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

با زمـــزمه بر ﺍﺭﮒ دلـم ﻟــــﺮﺯﻩ ﻧﯿﻨﺪﺍﺯ

ﺗﺎ ﻣــﺮﺛﯿﻪ ﺑــﺮ ﺯﻟـــﺰﻟﻪ ﯼ ﺑـــﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

ﺍﯼ خرمن گل ﻧﺎﻡ ﺗـﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻠـﻢ ﻋﺸﻖ

ﺑـﺮ ﺑــــﺮﮒ ﮔﻞِ ﻻﻟــﻪ ﻭ ﻣـﺮﯾﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

در نامــه نگفتم ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﻟـﻢ ﺭﺍ

ﺑﺴﺘﺮ کــه ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻓﺮﺍﻫـــــﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ

بانــو عسلم دکمــه نکــن ﭘﯿـﺮﻫﻨﺖ ﺭﺍ

کز ﺳﯿـﺐ ﺗـــﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺑﻨــﻮﯾﺴﻢ

9 اردیبهشت 1394
X

ﺍﺯ ﮐـﺪﺍﻡ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯿﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ باز ﺑﺒﯿﻨﻢ

ﺑﺮ ﮐـﺪﺍﻡ ﺳﺒﺰﻩ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ

ﻣﻦ ﮐﻪ مجذوب رخ و چشم فریبای ﺗـﻮﺍﻡ

ﭼﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻍ ﻟﺒﺖ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﭽﯿﻨﻢ

مـانده ام تا چکنم اینهمه افسونگری ات را

آخر از گوشه ی چشمت ﺑﺒﺮﯼ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺩﯾﻨﻢ

ندهم دست کسی حلقه ی انگشتری ام را

کـه نگاهی کند از عشق تو بر نقشِ نگینم

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻏــﻢ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻓﯿﻘﯽ

ﻭﻟﯽ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻏﻤﯿﻨﻢ

ﭼـﻪ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﻓﻪ ﯼ ﺯﻟﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺗﺮﯾﻨﻢ

ﺍﯼ ﻋﺴﻞ هیچ نگفتم سخن از بوی بهشتت

بِگشا پیرهنت را که توئی ﺑﺎﻍ ﺑﺮﯾﻨﻢ

3 اردیبهشت 1394
X

بیرون زده ای بی خبر ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎﺋﯽ

ﺁﺭﺍﻡ ﻧﮕـــردد دل مـــــــن ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﯿــﺎﺋﯽ

ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡِ شهر و ﻣﺤﻞ ﻭ ﮐـﻮﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪﻡ

ﮔﻔﺘﻨﺪ همه ﻣﻈﻬـــــﺮ ﻣﻬــــﺮﯼ ﻭ ﻭﻓﺎﺋﯽ

روزی ﮐــﻪ ﺷﻨﯿﺪﯼ ﺳﺒﺐ ﺩﺭﺩ ﺩﻟـﻢ ﺭﺍ

ﮔﻔﺘﯽ ﮔــﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﺭﻡ ﺑﮕﺸﺎﺋﯽ

ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﺩﻋـــﺎ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﻢ ﭘﺮﺩﻩ ﯼ ﺷﺐ ﺭﺍ

ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ سحر ﺍﯼ ﻣـﻪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﺋﯽ

ﺍز دور و برم جمع ﺭﻓﯿﻘﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻨﺪ

ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﭼــﺮﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﺁﻫﻨﮓ ﺟــﺪﺍﺋﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐــﻪ همین لحظه ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ

ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺧـﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﺸﻢ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺋﯽ

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﻋﺴﻞ ﺍﺯ منظر ﭼﺸﻤﻢ

ﺩﺍﻧﻢ ﻧﺸﻮﯼ ﻣﺎﯾﻞ ﻫـــﺮ ﺑﯽ ﺳﺮ و پائی