آرشیو آبان 1394
21 آبان 1394
X

روزی کــه ﺷﻨﯿــﺪﻡ ﺧـــﺒﺮ ِ ﺁﻣــﺪﻧـﺖ ﺭﺍ

گفتم که ببوسم لب وچشم وﺩﻫﻨﺖ ﺭﺍ

با خـرمنی از نـاز و ادا بـر تـن ِ کـوچه

نـم‌ نـم‌ بچـکان رایحــه ی پیـرهنـت را

ﯾﯿـﻼﻕ ﺗـﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﯼ ﻗﻄـﺐ ﺟـﻨﻮﺑﻢ

راهی شده ام ﻋﺮﺻﻪ ﯼ ﻗﺸﻼﻕِ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ

در حجم خیالم چو ﭘـﺮﺳﺘــﻮﯼ ﻣﻬـﺎﺟﺮ

پـــــرواز کنـم ﺁﺏ ﻭ ﻫـــﻮﺍﯼِ ﻭﻃـﻨﺖ ﺭﺍ

آوا شـدم از فــرط هیـاهـو کــه نچیند

گنجشک هوس میوه دشت ودمنت را

ﺗﺮﺳﻢ ﮐــﻪ ﺻﺒـﺎ ﺭﻭﺳـﺮﯼ ﺍﺕ ﺭﺍ بـرباید

ﺗـﺎ ﺷﺎﻧـﻪ ﺯﻧﺪ ﺯﻟـﻒ ِ ﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺷﮑـﻨﺖ ﺭﺍ

بانــو عسلـــم در وسـط بـاغ بهــــاران

ﺑــﺮ ﭘـﺎ ﺑﮑﻨـﻢ ﺟﺸﻦِ ﺷﮑـﻮﻓﺎ ﺷـﺪﻧﺖ ﺭﺍ

5 آبان 1394
X

ای جــان مـــن ارزانیِ چشمـان فــریبات

زیبا شده ای تا بــــزنم بـوسه بـــه لبهات

آنقَدر قشنگی کـــه درآورده بــه گــردش

در منظره هــا چشم مـــرا دامـــنِ زیبات

پلکت کـه رود رویهم از خـواب دل انگیز

پر می زنم از هـــر طرفی داخـــلِ رویات

چـون قـایق افتـاده به گـــــردابِ نگاهت

آرامش من گـــم شده در پهنــه ی دریات

هر چند که در گِــــرد تو دائم به طـوافم

دستـم نرسد ثانیـــه ای بر قـــــد و بالات

از راز تـــو ای دخـــترِ گل کس نشد آگاه

پنهـــان شده در پیـــرهنت سیب معّمات

بانو عسل از ساغــر لب ها شکــر افشان

تا جان و دلـم پر شود از خنده ی گیرات