9 تیر 1403

بـه  قـــدرِ  ذره ای با  نی  نوازی

کِشم احساس مردم  را  به بازی

تو را در کاخ پاستور می چپانم

ازینکه خبــــره ام در رأی سازی