8 تیر 1403

نخواهی هم کنی با ما مماشات

تو باشی مایه یِ فخر و مباهات

میان   این  همه  نازِ   گل اندام

تو  را  بگزیده ام  در  انتخابات