25 خرداد 1403

دلارامم  دلی  بی کینه  دارد

رخی تابان تر از  آیینه دارد

دلارامم به سانِ  نو عروسان

زر و زیور به روی سینه دارد