23 خرداد 1403

ندارم  از  فراقت  بالِ   پرواز

که سویت پربگیرم ای گلِ ناز

مگر  در  یادمانِ  روزِ  سعدی

ملاقاتت کنم در شهرِ  شیراز