7 اردیبهشت 1403

ببیند تاری از موهای  زن را

نمی‌ بیند  ولی درد وطن را

بداندیش مُسلَّح در خیابان

دوباره مستقر  بنمود‌ ون را