26 فروردین 1403

نگارِ بهتر  از  جانم  دوباره

بیاویزد به احساسم ستاره

کنارِ دلگشایِ‌خواجه حافظ

به شیرازم کشاند با  اشاره