24 فروردین 1403

گرچه با  تنهاییَم  سر  کرده ام
گفتگو با  خود  مکرر  کرده ام

دل پریشانم که با پیک و  پیام
دخترِ  خان  را  مکدّر  کرده ام

سوگلِ آشفته از  هوشم  پراند
شعرهایی  را که از  بر کرده ام

پیش خود گفتم‌ دلِ  جانانه را
با  غزل هایم  مُسخَّر  کرده ام

در  پسِ  تاب و تبِ  اندیشه ام
با  خدا   او   را  برابر  کرده ام

دل نشاید کندن از جام  شراب
سال هاعادت به ساغر کرده ام

مهربان بانو عسل  حرصم  نده
من تو را از ریشه باور کرده ام