11 فروردین 1403

اگرچه دورم از پَرچین چشمت

خمارم  می کند مُرفین چشمت
 
بهشت مردم مشرق زمین است

مسیرِ   باغِ   فروردین  چشمت