9 فروردین 1403

بنازم  دامنِ   پُرچین تان را

بنازم‌  زلف عطرآگین تان را

نسیم  آورده از باغ  بهاران
 
هوای صبح فروردین تان را