7 فروردین 1403

یقین  دارم  که  شیخِ  لاابالی

کماکان باشد از اندیشه‌ خالی

نمیداند سرابی دلفریب‌ است

بهشتِ حس  برانگیزِ  ‌ خیالی