4 فروردین 1403

تو ‌  آغازِ   دل  انگیزِ   بهاری

شُکوهِ ‌  خلقتِ    پروردگاری

به فروردین‌‌‌ چشم‌ِبی بدیلت

ندارد  شاعرِ   رویت  قراری