28 اسفند 1402

زدم  با  اِذن  حافظ  فالِ ‌  دیگر

جواب‌‌ آمد‌ مجو خوشحالِ دیگر

مگردان‌  حالِ  ما  را  ‌‌ یا   مُحوّل

که غم حاکم شود یک سالِ دیگر