22 اسفند 1402

هوایِ  باغِ  عطرآگین بیاید

صدای  ساز بلدرچین بیاید

گلایُل گل دهد پایان اسفند

بهار  از راه‌  فروردین ‌‌بیاید