12 اسفند 1402

زدی با رفتنت آتش به جانم

که‌غم ریزد غروبِ از آسمانم

بسان هیزم از سوزم  بسوزد

دلِ ‌ همسایه  از  آه و  فغانم