7 اسفند 1402

زدی آتش به  قلب ‌تار و پودم

که گُر‌  گیرد  سراپای  وجودم

اگرچه  ناله ام  را  کس  نفهمد

ولی در‌ کوچه هاپیچده دودم