12 بهمن 1402

مسیرم مسجد وگاهی کِنِشت است

گناهم چیدنِ  سیب از بهشت است

مرا  در ‌ حال  خود  بگذار  و  بگذر

که‌ فردایم به‌‌دستِ سرنوشت است