11 بهمن 1402

چنان مهرت نشسته در وجودم

که آتش می جهد از تار و پودم

بلورین پیکر  از  مهتابِ  رویت

حضورِ  تیره یِ شب  را زدودم