8 بهمن 1402

نه‌ بیعت‌ میکنم‌‌ با‌ شیخِ‌ بد‌ ذات

نه‌ بر   منبر   کند با ما  مماشات

نه ‌ قدری  قدرت‌‌ِ   تحلیل  دارم

نه شرکت میکنم  در‌‌‌  انتخابات