22 دی 1402

مگر  از  اشتیاقِ حسِ نابت

بنوشم  استکانی  از  شرابت

نشد از‌ برق‌‌ رخسارت‌ بدوزم

نگاهم   را  به   نورِ   آفتابت