17 دی 1402

ندیدی چشمه یِ چشم  غمم را

ندیدی  در  خفا  اشک  نمم  را

جهالت با قساوت میزند شخم

به نام  دین  تنِ  مُلک جمم  را