13 دی 1402

شرابِ پخمگی را مزه کردی

سبو را خالی ازانگیزه‌ کردی

بگفتی ژاپن از ایران بسازم

و‌ لیکن میهنم را غزه کردی