9 دی 1402

نه ابری در هوایِ خویش داریم

نه  بارانی نزول  اندیش  داریم

به تابستان گرما زا شبیه  است

زمستانی که ما در پیش داریم