8 دی 1402

 در  ماهِ  دی  کوشیده بودی

و یا از کوه یخ  جوشیده بودی

چه   زیبا‌  در  شروع  روز  برفی
 

زمستان را به تن پوشیده بودی