6 دی 1402

بریزد ‌  از   نگاهِ    نازِ    باران

بلورِ‌  ریزه   ریزه   بر  خیابان

چه زیبا می نشیند روز برفی
 
سفیدی بر تنِ  سردِ  زمستان