6 دی 1402

سپاهِ برف و بوران بی تویی را

بریزد‌  بر  درختان  بی تویی را

مگر گاهی تحمل می توان کرد
 
شب سرد  زمستان بی تویی را