30 آذر 1402

نشسته  از   وجودِ  برفِ  زیبا

سفیدی   بر   تنِ   باغِ ‌  تماشا

زمستان میرسد وقتیکه پاییز

رود  کم کم به  استقبال  یلدا