29 آذر 1402

اگرچه بی  قرار  و دل پریشم

زند غم  با  زبان  طعنه  نیشم

نمی داندکه شب‌‌ ها با چراغم

دمادم در پیِ  یلدایِ خویشم